borclar-hukuku

Taşınmazların İcra Yolu ile Satışı

İcra hukukunda alacaklının taşınmazın satışını talep etmek için süresi; söz konusu taşınmazın haczinden itibaren 1 yıldır. İİK m.123 de Taşınmazların satış talebinden itibaren üç ay içinde icra dairesi tarafından sadece açık arttırmayla satılacağı düzenlenmiştir. Taşınmazların icra yolu ile satışı; artırmaya hazırlık ve artırmanın yapılması olmak üzere iki aşamayla gerçekleşir.

Taşınmaz Satış İlanında Belirtilecekler

Satış açık artırmayla yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer gün ve saat önceden belli edilir. İlanın tarihi ilk ihale tarihinden itibaren 1 ay süreyi geçmemelidir. Söz konusu ilana, satılacak malın cinsi, önemi, önemli özellikleri, tahmini değeri, konumu; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmini değerinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği ve diğer bilgilerinin ne şekilde öğrenebileceği hususları yazılır.

Taşınmazların İcra Yolu ile Satışı Sürecinde Kıymet Takdirine Yönelik Şikayet Yolu

Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren yedi gün içinde raporu düzenleten icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesinde şikâyette bulunabilirler. Şikâyet tarihinden itibaren yedi gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması hâlinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılabilir; aksi hâlde başka bir işleme gerek olmaksızın şikâyet kesin olarak reddedilir. Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir. Kıymet takdirine ilişkin şikâyet yetkisiz icra mahkemesine yapılırsa, icra mahkemesi evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde yetkisizlik kararı verir ve masrafını gider avansından karşılamak suretiyle dosyayı resen yetkili icra mahkemesine gönderir.

taşınmazların icra yolu ile satışı av mert kanalici

Taşınmazın Satış Bedeli Ne Şekilde Ödenir ?

Taşınmazların icra yolu ile satışında satış bedeli peşin olarak ödenmekle birlikte icra memuru alıcıya on günü geçmemek koşuluyla mühlet verebilir. Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere taşınmaz, icra dairesi tarafından idare olunur. Bu müddet içinde icra dairesinin müsaadesi olmaksızın tapuca hiçbir tescil yapılamaz. İcra dairesi satış bedelini temin için ayrıca teminat gösterilmesini isteyebilir.

Taşınmazı Satın Alanın İhale Bedelini Ödemediği Hallerde Ne Olur ?

İcra müdürü, asgari ihale bedelinin teklif edilmediği, en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı veya teklif verme süresinin bitiminden önce borcun ödendiği hâllerde, ihalenin yapılamadığını veya iptal edildiğini tutanakla tespit eder. Asgari ihale bedelinin teklif edilmediği veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmadığı hâllerde ikinci artırma, birinci artırmadaki şartlar çerçevesinde daha önce ilan edilen tarihte başlar.

Taşınmazların icra yolu ile satışı hakkında aklınıza takılan soru işaretleri için Avukat Mert Kanalıcı ile iletişime geçebilirsiniz.

Bizi takip etmek isteyebilirsiniz;